نخستین جشنواره عکس شکوه جمعه | شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
پایان ارسال آثار
انتشار فراخوان نخستین جشنواره عکس "شکوه جمعه" همزمان با عید سعید غدیر: هوالجمیل همزمان با سالروز عید غدیر، روز "اکمال دین" و " اتمام نعمت" ، به فرخندگی این " عید الله الاکبر" فراخوان نخستین جشنواره عکس " شکوه جمعه" منتشر می گردد.


نخستین جشنواره عکس شکوه جمعه | شورای سیاستگذاری ائمه جمعه