نخستین جشنواره عکس شکوه جمعه | شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
پایان ارسال آثار
انتشار فراخوان نخستین جشنواره عکس "شکوه جمعه" در پایگاه اطلاع رسانی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه ؛ EJNA.IR پایگاه اطلاع رسانی EJNA.IR علاوه بر انتشار خبر برگزاری نخستین جشنواره عکس"شکوه جمعه؛ امکان دانلود فراخوان جشنواره را نیز برای مخاطبان فراهم کرده است. سوم شهریور ماه ۱۳۹۸


نخستین جشنواره عکس شکوه جمعه | شورای سیاستگذاری ائمه جمعه